PS - Ngộ Thông - Kinh A Di Đà - Tụng PLAY DOWNLOAD
PS - Ngộ Thông - Kinh Vô Luợng Thọ - Tụng - 60 phút             PLAY DOWNLOAD
PS - Ngộ Thông - Kinh Vô Luợng Thọ - Tụng - 70 phút             PLAY DOWNLOAD
PSNT - Niệm Phật - Paltalk - Chậm - Moi - 150 phút         NEW (Original/Gốc) PLAY DOWNLOAD
PSNT - Niệm Phật - Paltalk - Chậm - Moi - 180 phút         NEW (Chỉnh Sữa Speed) PLAY DOWNLOAD
Niệm Phật Nguyên Chất - Chậm 1 - 60 phút PLAY DOWNLOAD
Niệm Phật Nguyên Chất - Chậm 2 - 60 phút PLAY DOWNLOAD
Niệm Phật Nguyên Chất - Trung Bình 1 - 60 phút PLAY DOWNLOAD
Niệm Phật Nguyên Chất - Trung Bình 2 - 60 phút PLAY DOWNLOAD
Niệm Phật Nguyên Chất - Nhanh - 60 phút PLAY DOWNLOAD
Niệm Phật Nguyên Chất - Chậm – 80 phút PLAY DOWNLOAD
Niệm Phật Nguyên Chất - Trung Bình 1 - 80 phút PLAY DOWNLOAD
Niệm Phật Nguyên Chất - Trung Bình 2 - 80 phút PLAY DOWNLOAD
Niệm Phật Nguyên Chất - Nhanh - 80 phút PLAY DOWNLOAD
Niệm Phật Nguyên Chất - Nhanh - 180 phút PLAY DOWNLOAD
NPNC - CN - Giác Quang - Chậm/Nhanh - 46 phút PLAY DOWNLOAD
NPNC - CN - Giác Quang - Chậm/Nhanh - 59 phút PLAY DOWNLOAD
NPNC - CN-Phật Tổ - Chậm/Nhanh - 59 phút PLAY DOWNLOAD
TTHH - NPĐ - Huệ Quang - Trung Bình - 92 phút PLAY DOWNLOAD
TTHH - NPĐ - Huệ Quang - Chậm/Trung Bình - 78 phút PLAY DOWNLOAD
TTHH - NPĐ - Huệ Quang - Chậm/Nhanh - 79 phút PLAY DOWNLOAD
TTHH - NPĐ - Huệ Quang - Chậm/Nhanh - 180 phút PLAY DOWNLOAD
HT-Tịnh Không Niệm Phật - 88 phút PLAY DOWNLOAD
PSNT - Niệm Phật - Paltalk - Chậm - 82 phút PLAY DOWNLOAD
PSNT - Niệm Phật - Paltalk - Nhanh - 210 phút PLAY DOWNLOAD